Vásárlói ÁSZF

A Magyar Állami Operaház által értékesített jegyek és bérletek adásvételére, valamint a felek közötti jogviszonyra vonatkozó 


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

(a továbbiakban: ÁSZF)

Hatályos: 2020. augusztus 10-től

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. A szolgáltató adatai:
Név: Magyar Állami Operaház
Székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 22.
Adószám: 15309439-2-42
Telefonszám: +36-1-8147-100
E-mail cím: jegy@opera.hu

1.2. A jelen ÁSZF tartalmazza a Magyar Állami Operaház (a továbbiakban: MÁO), mint szolgáltató, játszóhelyein bemutatásra kerülő előadásokra érvényes jegyek és bérletek értékesítésére, valamint a jegyek és bérletek felhasználására, a MÁO szolgáltatásainak igénybevételére, illetve a felek között létrejövő jogviszonnyal kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre vonatkozó általános szerződési feltételeket.

1.3. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a MÁO által értékesített valamennyi jegyre és bérletre. Az értékesítésre vonatkozó rendelkezések nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a Vevő értékesítésre vonatkozó szerződés alapján harmadik féltől vásárol jegyet vagy bérletet. Ilyen esetben a megvásárolt jegyekre és bérletekre a harmadik fél eladó által meghatározott feltételek az irányadók.

1.4. A jelen ÁSZF kiterjed a MÁO által bemutatott előadásokkal kapcsolatos valamennyi, a MÁO által nyújtott szolgáltatásra, és kiterjed a Látogatóra vonatkozó magatartási szabályokra.

1.5. A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Vevő, illetve a Látogató a jegy vagy bérlet megvásárlásával vagy felhasználásával magára nézve kötelezőnek fogad el.

1.6. Annak érdekében, hogy a Vevő és a Látogató a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyszerűen megismerhessék, a jelen ÁSZF-et a saját honlapján elektronikusan és jegypénztáraiban nyomtatott formában bárki számára hozzáférhető módon közzéteszi. Az internetes elérhetőség a nyomtatott jegyen és bérleten feltüntetésre kerül.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
2.1. ÁSZF: azon általános szerződési feltételek, amelyeket a MÁO a játszóhelyein bemutatásra kerülő érvényes jegyek és bérletek megvásárlása és felhasználása, továbbá a MÁO által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a jelen dokumentumban rögzít, és amely feltételek betartását a Vevő és a Látogató vállalják.

2.2. Jegy, bérlet: a MÁO valamely játszóhelyén bemutatott előadás megtekintésére feljogosító dokumentum, a vásárlás módjától és fizikai megjelenésétől függetlenül.

2.3. Előadás: prózai, zenés, táncos színpadi művek személyes előadóművészi teljesítménnyel, közönség jelenlétében történő nyilvános bemutatása, illetve más színpadi mű vagy filmalkotás nyilvános előadása.

2.4. Játszóhely: a MÁO által előre megjelölt és közzétett helyszín, ahol a vonatkozó jegy vagy bérlet bemutatásával, érvényesítésével az előadás megtekinthető.

2.5. Vevő: a MÁO által értékesített jegyet vagy bérletet megvásárló természetes vagy jogi személy.

2.6. Látogató: az érvényes jegyet vagy bérletet előadás megtekintése, a MÁO szolgáltatásainak igénybevételé céljából felhasználó természetes személy.

3. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
3.1. A MÁO által az értékesítési helyeken vásárlásra felkínált jegyek és bérletek, melyek tulajdonságai és jellemzői a jegyen vagy bérleten olvashatók, továbbá a megvásárlásuk és felhasználásuk általános feltételei az ÁSZF-ben találhatók.

3.2. A megvásárolt jegy vagy bérlet nem személyhez kötött, azok átruházhatók. A jegy vagy bérlet felhasználásával a Látogató jogosult az előadást megtekinteni, a MÁO szolgáltatásait igénybe venni, egyben köteles a jelen ÁSZF rendelkezéseit betartani.

3.3. Az előadás, mint szolgáltatás megfelelő minőségű nyújtására az adott előadás szervezője köteles. Ha a szervező személye a MÁO-tól eltérő, úgy az a jegyen vagy bérleten kerül feltüntetésre. Ebben az esetben a MÁO nem tartozik felelősséggel az előadás minőségéért, lebonyolításáért, megvalósulásáért, elmaradásáért, valamint az előadáson fellépő művészek vagy más előadók szerepléséért.

4. A SZERZŐDÉSKÖTÉS MÓDJA
4.1. A Vevő az előadásokra a MÁO állandó vagy eseti értékesítési helyein – Opera Értékesítési Centrum, jegypénztárak, egyéb értékesítési helyek –, illetve a MÁO honlapján vásárolhat jegyet vagy bérletet.

4.2. A jegyek és bérletek vásárlására és a szolgáltatás igénybevételére megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a MÁO a számvitelre és az adózás rendjére vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig őriz. A felek között létrejövő szerződés nyelve a magyar.

4.3. A MÁO honlapján történő szerződéskötés technikai lépései:
4.3.1.Jegy- és bérletvásárlás: a Vevő a honlapon érheti el a jegy- és bérletvásárlás felületét. Regisztrációt követően tudja kiválasztani a megtekinteni kívánt előadást, és a jegytérkép segítségével kiválasztani a megvásárolni kívánt jegyet vagy bérletet. A jegy vagy bérlet kiválasztását követően a honlap a Vevőt a fizetési felületre navigálja.

4.3.2.Bérletújítás: a MÁO elektronikus úton tájékoztatja a bérlettulajdonosokat a bérletmegújítás menetéről.

4.3.3. A MÁO a vásárlás során megadott adatok elektronikus rögzítése során felmerült hibák azonosítását és kijavítását az alábbi eszközök útján biztosítja a Vevők részére. Bérletújítás esetén a bejelentkezési felület automatikus visszajelzést ad a Vevő részére, ha a megadott e-mail cím vagy vevőazonosító nem megfelelő. A vásárláshoz szükséges, azonban ki nem töltött adatsorokról a rendszer automatikus visszajelzést ad a Vevő részére. Ha a vásárlás során a Vevő valamely adatot helytelenül rögzített, a hiba kijavítása érdekében a „Vissza” gomb megnyomásával térhet vissza a korábbi felületre.
4.3.4.A Vevő a „Fizetés” gomb megnyomásával fogadja el a jelen ÁSZF vásárlásra vonatkozó feltételeit, illetve az Interticket, mint a számítógépes jegyértékesítési rendszer szolgáltatójának általános szerződéses feltételeit.

4.4. A jegy vagy bérlet megvásárlásával a Vevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el, továbbá az általa megadott személyes adatok kezeléséhez a jelen ÁSZF-ben és a MÁO adatkezelési szabályzatában meghatározott körben hozzájárul.

4.5. Az elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódott jegyek pótlására vagy cseréjére a MÁO nem köteles.

5. VÉTELÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
5.1. A vételár a jegyeken és bérleteken, valamint az ezekre vonatkozó közleményeken feltüntetett ár, amely tartalmazza a hatályos jogszabályokban megjelölt mértékű általános forgalmi adót is. A MÁO minden évadban közzéteszi a játszóhelyeire vonatkozó jegy-és bérletárakat, melyet jogosult egyoldalúan módosítani.

5.2. A Vevő az aktuális jegy- és bérletárakról a MÁO honlapján és az értékesítési helyeken tájékozódhat. A MÁO meghatározott időközönként kedvezményeket hirdet, amelyek részletes szabályairól a honlapján, hírlevélben és értékesítési helyein ad tájékoztatást.

5.3. A fizetendő vételár kiegyenlítése a vásárlás végén az alábbiak szerint történik:

5.3.1.Az Opera Értékesítési Centrumában és jegypénztáraiban történő vásárlás esetén a vételár kiegyenlítése kézpénzzel, utalvánnyal vagy bankkártyával történhet a Vevő választása szerint. A Vevő a vételár maradéktalan kiegyenlítését követően nyomtatott jegyet vagy bérletet kap, amelyet ő vagy a Látogató a jelen ÁSZF szabályai szerint jogosult felhasználni, a MÁO szolgáltatásait igénybe venni.
5.3.2.A honlapon történő vásárlás esetén a vételár kiegyenlítése a vásárlás végén az erre kijelölt fizetési felületen bankkártyával vagy Opera Ajándékutalvánnyal (további információ: www.opera.hu) történhet. A Vevő a vételár maradéktalan kiegyenlítését követően a sikeres vásárlásról a fizetési felületen megadott e-mail címre visszaigazolást kap. Amennyiben a visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A visszaigazolással egyidejűleg a MÁO jegyvásárlás esetén ún. e-ticketet, bérletvásárlás esetén vouchert küld a Vevő részére, az általa a fizetési felületen megadott e-mail címre. Vevő a vouchert köteles kinyomtatni és a felhasználást megelőzően bérletkártyára váltani az Opera Értékesítési Centrumban vagy a MÁO jegypénztárakban. Elektronikus formátumú vouchert a MÁO-nak nem áll módjában elfogadni. A bérletkártyát, illetve az e-ticket formátumban kiadott jegyet Vevő a jelen ÁSZF szabályai szerint jogosult felhasználni.

5.4. A MÁO által fizetésre elfogadott utalványokról a Vevő a MÁO honlapján vagy személyesen az Opera Értékesítési Centrumában, továbbá a kijelölt jegypénztárakban tájékozódhat.

6. HÁZIREND – A SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
6.1. A Házirend hatálya kiterjed valamennyi Látogatóra, aki a jelen pontokban rögzített szabályokat köteles betartani, illetve betartatni azokkal a Látogatókkal, akiért felelősséggel tartozik.

6.2. Az előadás megtekintéséhez a Látogatónak az előadás kezdetét megelőzően a megtekinteni kívánt előadásra érvényes jeggyel vagy bérlettel kell rendelkeznie. A Látogató a jegyét vagy bérletét köteles a jegy érvényességének megvizsgálása céljából az erre feljogosított személynek belépéskor bemutatni.

6.3. Az érvényes jeggyel rendelkező Látogató jogosult az adott előadás játszóhelyén tartózkodni, a kiszolgáló létesítményeket, berendezéseket használni, az előadáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni. A MÁO egyes szolgáltatások igénybevételét jogosult díjazáshoz kötni.

6.4. A Látogató a jegyén feltüntetett sor és székszámnak megfelelő helyen köteles helyet foglalni. A jegynek megfelelő ülőhely elfoglalásában ültetők segítik a Látogatók eligazodását.

6.5. A MÁO fenntartja magának a jogot arra, hogy technikai, biztonsági, művészi, vagy egyéb, előre nem látott körülmény miatt meghatározott nézőtéri helyeket a jegy vagy bérlet megvásárlását követően a Látogatók elől elzárjon. Ebben az esetben a MÁO az érintett Vevőnek - amennyiben vásárláskor elérhetőséget megadtak - értesítést küld, és a lehetőségekhez képest minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az érintett Látogatók a kiesett helyekkel egyenértékű helyről tekinthessék meg az előadást, vagy a jegyár visszatérítésével vagy más módon kompenzálja a Vevőt.

6.6. A MÁO a kerekesszékes Látogatói számára korlátozott számban kijelölt helyeket tart fenn, amelyeket akadálymentesen tudnak megközelíteni. Ezeket a helyeket a MÁO rögzített vételáron értékesíti, azzal, hogy az így megvásárolt jegyek nem ruházhatók át.

6.7. Az előadásra szóló jegyek egy része olyan helyre szól, ahonnan a színpadi rálátás korlátozott. A jegy vagy bérlet vásárlásakor a MÁO tájékoztatást ad erről a körülményről, továbbá ezen jegyek és bérletek ellenértékének meghatározása is ennek figyelembevételével történik. Az előadást követően a korlátozott színpadi rálátás miatt nincs helye panasznak, a MÁO nem téríti vissza a jegy vagy bérlet árát és egyéb módon sem biztosít kompenzációt.

6.8. Az előadásra késve érkező Látogató a helyét kizárólag a szünetben foglalhatja el. Ha az előadás során nincs szünet, úgy az előadás megkezdését követően nincs lehetőség a nézőtéren helyet foglalni és az előadást megtekinteni.

6.9. Az előadást minden Látogató a saját felelősségére tekintheti meg. A Látogató köteles a játszóhelyek – különösen a műemléki védelem alatt álló Magyar Állami Operaház – épületeit, helyiségeit megóvni, rendeltetésüknek megfelelően használni, a környezetet tisztán, rendben tartani, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket és felszereléseket.

6.10. A MÁO előadásain bármilyen eszközzel történő kép- vagy hangrögzítés tilos. Kép- és hangfelvétel készítése és felhasználása szerzői jogi jogkövetkezményeket von maga után. Amennyiben a Látogató felszólítás ellenére sem hagy fel a rögzítéssel, a Látogatót a nézőtéri felügyeletnek vagy a biztonsági szolgálatnak jogában áll távozásra felszólítani.

6.11. A játszóhelyek területén elvesztett értéktárgyakért a MÁO nem vállal felelősséget. A Látogató köteles a játszóhelyen rendelkezésre álló ruhatárat igénybe venni. A MÁO felelőssége a ruhatárban elhelyezett olyan dolgokra terjed ki, amelyeket a Látogatók ezen intézményekbe rendszerint magukkal szoktak vinni. Amennyiben a Látogató olyan értékes tárggyal érkezik, melyet nem kíván elhelyezni a ruhatárban, és méreténél fogva a nézőtéri biztonságos elhelyezés megoldható (pl. a szék alatt), úgy annak leadása nem kötelező. Páholyba szóló jegy esetén a Látogató a ruhatár használatára nem köteles.

6.12. A MÁO fenntartja magának a jogot, hogy az általában elvárható magatartási szabályoknak meg nem felelő személyeket a játszóhelyeire ne engedje be, vagy bármikor őket onnan kizárhassa. A játszóhelyekre a biztonságra veszélyes, és/vagy a közönséget zavaró tárgyat, továbbá ételt, illetve italt tilos bevinni. A rendbontó, illetve a közönség élményét bármilyen módon zavaró Látogatót a nézőtéri felügyeletnek vagy a biztonsági szolgálatnak jogában áll távozásra felszólítani.

6.13. Ha a meghirdetett előadás adatlapján korosztályi ajánlás található, az előadás látogatását a megjelölt kor alatt a MÁO nem javasolja. A kifejezetten gyermekeknek szóló előadásoknál is javasolt a korosztályi ajánlást figyelembe venni. Ha az előadáson részt vevő kiskorú a magatartásával zavarja a közönség élményét, a nézőtéri felügyeletnek vagy a biztonsági szolgálatnak jogában áll távozásra felszólítani a kiskorút és kisérőjét.

6.14. Rendkívüli esemény (pl. tűz, bombariadó) esetén a Látogató köteles betartani a MÁO dolgozóinak utasításait, valamint a játszóhely kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni. Mindenki köteles megtenni minden tőle elvárhatót a saját és mások életének, testi épségének, valamint a MÁO és mások vagyonának, a MÁO épületének, játszóhelyének, berendezéseinek és eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében. A MÁO dolgozóinak intézkedése a Látogatóra nézve kötelező érvényűek.

6.15. A jelen ÁSZF rendelkezéseit és az általában elvárható magatartási szabályokat be nem tartó, az előadást zavaró Látogatót a nézőtéri felügyelet vagy a biztonsági szolgálat munkatársai felszólítás után jogosultak kikísérni a játszóhelyről, szükség esetén a kivezetés iránt hatósági intézkedést kérni. Az önhibára visszavezethető távozás esetében a Látogató sem a jegy árának visszatérítésére, sem egyéb kompenzációra nem jogosult.

6.16. A jelen pontokban foglalt rendelkezések a MÁO házirendjének szabályai. Az a Látogató, aki ezen szabályokat megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből, és ellene hatósági eljárás is kezdeményezhető. A jelen ÁSZF-be foglalt szabályok megszegéséből fakadó károkért a szabályokat megszegő, illetve az érte felelősséggel tartozó személy felel. Ha a jelen ÁSZF megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a szabálysértő Látogató viseli a jogszabálysértésért való felelősséget, és őt terhelik az egyes jogszabályokban rögzített szankciók.

7. BÉRLETEKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK
7.1. A MÁO meghatározott előadásaira érvényes bérlet névre szóló, egyedi tervezésű plasztikkártya. A jegyek felhasználására vonatkozó feltételeket a bérletekre megfelelően és ésszerűen alkalmazandók.

7.2. A MÁO a bérlettel rendelkező Látogató részére a soron következő évad bérletértékesítése során vásárlási kedvezményeket biztosíthat (pld. bérletújítás), azzal, hogy a MÁO fenntartja magának a jogot az ár- és értékesítési politikájának megváltoztatására.

7.3. A bérletekről a MÁO minden évadot megelőzően „Bérleti tájékoztató” útján ad tájékoztatást az adott évadra érvényes bérletkonstrukciókról.

7.4. A plasztikkártya elvesztése, ellopása vagy megrongálódása esetén a MÁO a Vevő kérésére gondoskodik a plasztikkártya pótlásáról. A kártyapótlás díja minden esetben 500 Ft.

7.5. A bérletértékesítésre jogosult harmadik féltől vásárolt, nem névre szóló bérletet a Vevőnek lehetősége van az első előadást megelőzően az Opera Értékesítési Centrumban regisztrálni. A regisztrációval a bérletre felvezetésre kerül a jogosult neve.

8. AZ ELÁLLÁS JOGA
8.1. A MÁO a megvásárolt jegyeket és bérleteket – a 9. pontban foglalt kivétellel – nem váltja vissza.

8.2. A MÁO tájékoztatja a Vevőket, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §. (1) bekezdése l) pontja alapján az elállási jog, illetve felmondási jog nem gyakorolható, ha a szolgáltatás egy meghatározott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Erre tekintettel a jelen ÁSZF alapján történő online jegyértékesítés tekintetében nem alkalmazandó a kormányrendelet 20. §-a szerinti, a fogyasztókat egyébként megillető elállási és felmondási jog.

9. A MŰSOR- ÉS SZEREPLŐVÁLTOZÁS, AZ ELŐADÁS ELMARADÁSA
9.1. A MÁO a műsor- és szereplőváltozás jogát fenntartja. Nem minősül az előadás elmaradásának, ha az előadásban az eredetileg meghirdetetthez képest más szereplők lépnek fel (szereplőváltozás), illetve, ha vegyes műsorszámokból álló eladások (pld. koncertek, gálaestek) műsora megváltozik.

9.2. Amennyiben a szerződésszerű teljesítés a MÁO ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény miatt marad el (pld. az előadás félbeszakad), és nem volt elvárható, hogy az adott körülményt elkerülje vagy elhárítsa (vis maior), úgy a szerződésszerű teljesítés elmaradásáért a MÁO nem felel, és a szerződés megszűnik. Vis maiornak minősül különösen, de nem kizárólagosan a háború, lázadás, zavargás, járvány, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűzvész, árvíz, súlyon energiaellátási zavar vagy más olyan, előre nem látható és elháríthatatlan akadály, amely a MÁO hatókörén kívül esik, és emiatt nem képes valamely kötelezettségét, szolgáltatását szerződésszerűen teljesíteni. Ebben az esetben a MÁO a jegye és bérletek árát nem köteles visszatéríteni.

9.3. Ha annak megkezdése előtt az előadás vis maior miatt lemondásra kerül és elmarad, úgy a teljesítés lehetetlenné válása okán a szerződés megszűnik. Az előadás ilyen módon történő elmaradása esetén a MÁO, a Vevő választása szerint, a megvásárolt jegy vételárát visszatéríti vagy más előadásra becseréli. A MÁO minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az előadás esetleges elmaradása esetén a Vevőt, illetve a Látogatót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását vagy becserélését elősegítse. A MÁO közzéteszi a www.opera.hu honlapján a jegyvisszaváltásra vagy cseréjére vonatkozó információkat. A visszaváltásra vagy cserére a MÁO által megadott időben, a meghirdetéstől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti jegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A visszaváltás a jegy teljes árán történik, a jegy árán felül a MÁO semmilyen további költség vagy kár megtérítésére nem köteles.

10. ADATVÉDELEM
10.1. A MÁO az értékesítés során birtokába jutott adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja.

10.2. Az adatkezelés jogalapja a jegyvásárlás esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a jegyek visszaváltása, vagy becserélése, továbbá a panaszkezelések során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontja.

10.3. A Vevő és/vagy Látogató által a MÁO rendelkezésére bocsátott személyes adatokra MÁO Adatkezelési Szabályzata irányadó, mely a www.opera.hu honlapon hozzáférhető. Online jegyvásárlás esetén az Interticket adatkezelési tájékoztatója az irányadó.

10.4. A Vevő kijelenti, hogy a vásárlás során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A MÁO kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A MÁO a Vevő által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért.

10.5. A MÁO tájékoztatja Vevőket, hogy a honlapján történő vásárlás során a digitális adattartalom az alábbiak szerint működik és az alábbi műszaki intézkedések kerülnek alkalmazásra: a MÁO a rendszerében lévő adatokat olyan szervereken tárolja melyeknek elérhetősége éves szinten 99,9% feletti. A MÁO az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tárolja a szervereken, így, ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. A kiesett háttértároló szerepét automatikusan tartalék (ún. hot-spare) veszi át. A magas rendelkezésre állás (High Availability) szolgáltatás keretében virtuális adatbázis szerver hardver probléma esetén automatikusan átköltözik másik fizikai szerverre. Szervereink és adatbázisunk rendszeres biztonsági frissítése ütemezett módon megoldott. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. Szervereink tűzfallal védett hálózaton üzemelnek. A külső felhasználók webes böngészője (melyben a vásárlás történik) és a szervereink között titkosított csatornán zajlik a kommunikáció. Áramszünetek és túlfeszültség ellen szünetmentes tápegységeket (UPS) alkalmazunk. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: a kifejlesztett szoftverfunkciók többszintű tesztelés után kerülnek élesítésre, így a biztosított az alkalmazása üzemszerű és hibamentes működése adott operációs rendszer platformon és hardvereken. A MÁO a rendszerében lévő adatokat iparági standardnak számító MSSQL adatbázisban tárolja.

11. PANASZKEZELÉS, VITARENDEZÉS
11.1. A Vevő vagy a Látogató a jegy- és bérletértékesítéssel, illetve az előadással kapcsolatos panaszait, észrevételeit az alábbi helyen és elérhetőségeken, szóban vagy írásban jelezheti:

Postai úton: 
Magyar Állami Operaház
1061 Budapest, Andrássy út 22.
E-mailen: 
jegy@opera.hu
Személyesen: 
Opera Értékesítési Centrum
1061 Budapest, Hajós utca 13-15, földszint 1, 90-es kapucsengő
Nyitvatartás: hétköznap 10-17.00 óra között
Operaház jegypénztár 
1061 Budapest, Andrássy út 22. 
Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig 10-20.00 óra között, előadás napján az adott előadástól függően az első szünet végéig – jelenleg felújítás alatt.
Erkel Színház jegypénztár
1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.
Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig 10-20.00 óra között, előadás napján az adott előadástól függően az első szünet végéig
Eiffel Műhelyház jegypénztár
1101 Budapest, Kőbányai út 30.
Nyitvatartás: előadás napján az adott előadást megelőző egy órával korábban nyit és az első szünet végéig tart nyitva

11.2. A MÁO a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vevő vagy Látogató a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a MÁO a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vevőnek vagy Látogatónak átadni; a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek vagy Látogatónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. A MÁO a telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látja el.

11.3. Az írásbeli panaszt a MÁO a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt, elsősorban a Vevő vagy Látogató által megadott e-mail címre történő megküldéssel. A panaszt elutasító álláspontját a MÁO indokolni köteles.

11.4. A MÁO tájékoztatja a Vevőket és Látogatókat, hogy a panaszuk elutasítása esetén jogosultak a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerinti fogyasztóvédelmi hatósági jogkörrel rendelkező kormányhivatalhoz fordulni jogorvoslatért. Az adott ügy elbírálására a Vevő vagy Látogató, illetve a MÁO székhelye szerinti kormányhivatal illetékes. A kérelem bármelyik illetékes kormányhivatalhoz benyújtható. A MÁO székhelye szerint illetékes kormányhivatal:

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály
Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
Telefon: +36-1-450-25-98
E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

11.5. A MÁO tájékoztatja a Vevőket és Látogatókat, hogy a panaszuk elutasítása esetén jogosultak békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárásra a fogyasztónak minősülő Vevő vagy Látogató lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti vagy a kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A megyei szinten szerveződő békéltető testületek honlapjai (székhelye, telefonos elérhetősége, internetes elérhetősége és levelezési címe) elérhetők az alábbi címen: https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai. A MÁO székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: +36-1-488-21-86 
Telefon: +36-1-488-21-31

A panasz elutasítása esetén a MÁO egyedileg tájékoztatja a Vevőt vagy Látogatót arról, hogy a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉS
12.1. A MÁO a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

12.2. A jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült, értelmezésében, valamint az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az irányadók.Downloads

Vasarloi_ASZF_2020.08.10_HUN-ENG.pdf